خدمات عصویت انجمن

info@ismb.ir

تلفن: 021-66581081

انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

آدرس انجمن : تهران صندوق پستي 1418864643

خدمات عصویت انجمن

info@ismb.ir

تلفن: 021-66581081

انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

دکتر عبدالعزیز رستگار لاری
lari@ismb.ir

دکتر کیومرث قاضی سعیدی
kiumarsghazisaidi@ismb.ir

دکتر محمدرضا پور مند
pourmand@ismb.ir

دکتر فاطمه فلاح
dr_fallah@ismb.ir

دکتر محمدرضا سلطان دلال
soltanirad34@ismb.ir

دکتر محمدرضا پورشفیع
pour62@ismb.ir

دکتر پرویز اولیا
olwia@ismb.ir

دکتر محمد رهبر
rahbar_reflab@ismb.ir

دکتر علی هاشمی
hashemi1388@ismb.ir

Top