تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۸۱۰۸۱

نمابر: ۰۲۱۶۶۵۸۱۰۸۰

ایمیل: info@ismb.ir

 کد پستی: ۱۴۶۶۵-۶۶۴

به یک نفر کارمند دفتری صبح ها نیازمندیم .با شماره ۰۲۱-۶۶۵۸۱۰۸۱ تماس حاصل فرمایید.