حق عضویت برای تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به صورت سه ساله و به مبلغ 4.500.000 ریال می باشد. (ثبت نام به صورت یک ساله و به مبلغ 1.500.000 ریال نیز صورت می گیرد)

حق عضویت برای تمامی دانشجویان به صورت سالانه و به مبلغ 200.000 ریال صورت می پذیرد

مزایا و ویژگی های عضویت در انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

از مزایا ی این انجمن میتوان به تخفیف ویژه برای اعضا جهت شرکت در تمامی کنگره ها، سمینارها و همایش ها یی که انجمن در آن شرکت خواهد کرد،  اشاره کرد. همجنین اعضای انجمن از تسهیلات ویژه برای ایاب و ذهاب و اسکان جهت شرکت در کنگره های خارج از تهران نیز برخوردار خواهند شد

 

 

شماره حساب : 17037698/29
با شماره شبا : IR570120000000001703769829
شماره کارت : 6104337770066098
بانک ملت شعبه وزارت بهداشت و درمان ( کد شعبه 62406 )